SOK OD CELERA

EDEM I OTICANJE

Otečene ili naduvene oči, lice, vrat, šake, nadlaktice, stopala, članci, listovi, butine ili abdomen

Ako neko ima problema s oticanjem, na- duvenošću ili edemom, a nije mu dijagnostiko- vano srčano oboljenje, bolest bubrega ili neko drugo stanje koje to direktno objašnjava, onda je to misterija za medicinska istraživanja i na­uku. Milioni ljudi šetaju unaokolo s raznim vr­stama edema i bez ikakvog objašnjenja lekara šta ga izaziva. Lekari znaju da je edem pone­kad prateća pojava farmaceutskih lekova iako ne uviđaju da, čak i kada edem nije poznata, direktna prateća pojava, lek i dalje može biti uzrok oticanja ako zagušuje ili slabi jetru. Veći­na vrsta edema koji nisu u vezi sa srcem ili bu­brezima, povezani su s jetrom, bilo da se koristi farmaceutsko sredstvo ili ne.

Sta se dešava u jetri usled delovanja ede­ma? To je još jedan ishod trome, ustajale jetre pune toksina. U ovom slučaju, najčešće će po­stojati i virusna infekcija jetre, neprimećena i nedijagnostikovana. Često ljudi koji imaju pro­blema s oticanjem i naduvenošću imaju i dru­ge probleme, a niko ne shvata da sve to potiče od ove iste neustanovljene virusne infekcije. Oni koji imaju Hašimotovu bolest, fibromialgi- ju, sindrom Kroničnog umora, Lajmsku bolest, reumatoidni artritis ili multipla sklerozu, na pri- mer, takođe će imati blag do ozbiljan edem, a sve je to pokrenula virusna infekcija u jetri. Po­nekad se radi о više virusa, uključujući i različi­te varijetete i mutacije Epštajn-Barovog virusa i virusa herpes zoster. I streptokok može da se razmnoži u jetri, a i virusi i bakterije mogu da stvore ogromne količine nusproizvoda i otpad­nih materija. Jedan od telesnih odbrambenih mehanizama kada se ovako velike naslage tok­sičnog otpada natalože u jetri jeste da se one pošalju limfnom sistemu. Kao posledica toga, limfni sistem otiče sakupljajući vodu u nastoja­nju da razblaži toksine. Limfni sistem nije pred­viđen za primanje izobilja virusnog i bakterij­skog taloga i otpada. Stvoren je za normalne, svakodnevne zagađivače iz prirodne sredine, toksine koje telo proizvodi i toksine na koje na­ilazimo posredstvom hrane. Limfni sistem nije predviđen da bude bokserska vreća patogeni­ma, da prima udarce od velikih količina virusnih i bakterijskih otpadnih materija dok istovreme­no obavlja svoju glavnu dužnost, borbu s mno­štvom svakodnevnih uljeza.

Sok od celera pomaže da se taj nataloženi otpad izbaci iz limfnog sistema. Takođe poma­že u razgradnji i uništavanju patogena u jetri, što smanjuje virusno opterećenje dok takođe doprinosi smanjenju toksičnog opterećenja u jetri (i drugim organima) izbacujući ga u krvo­tok i iznoseći ga iz tela. Sve to smanjuje zadrža­vanje vode.

Uzgred, ta voda koja se zadržava ne izgleda baš najsjajnije. Kada smo otečeni, zadržavamo tečnost koja nije bistra i čista; obično je žućka­ste nijanse, boje sluzi. I gušća je nego sluz, zato što je puna toksina i virusnog otpada. Sok od celera pomaže da se raščisti ta viskozna, obo­jena voda, budući da natrijumove soli imaju jedinstvenu sposobnost da neutrališu toksine i iščiste tečnost u telu omogućavajući tečnosti- ma da teku kroz telo i s lakoćom oslobode zaro­bljene toksine.

Još neke dobrobiti soka od celera

Vrtoglavica, Menijerova bolest

Ljudi pate od brojnih različitih problema s ravnotežom. Neki imaju teške simptome i tada osećaju da se soba vrti oko njih, kod drugih je nešto

pročitaj sve »

NEPLODNOST

Kod većine žena koje pate od neplodnosti, ta pojava je medicinska misterija. Čini se da je sve u redu i na pregledima nema ničeg nesva­kidašnjeg,

pročitaj sve »

SIMPTOMI MENOPAUZE

Simptomi perimenopauze, menopauze i postmenopauze nisu izazvani starenjem reprodu­ktivnog sistema. Izaziva ih ostarela jetra. Kada jetra postane troma, ustajala i toksična što se igrom slučaja

pročitaj sve »

STANjA IZAZVANA STREPTOKOKOM

Većina ljudi, kada pomisli na bakteriju streptokok, pomisli na bol u grlu. To nije sve što streptokok izaziva. Još mnoga druga stanja do kojih u

pročitaj sve »

ZAPALjENSKA BOLEST MALE KARLICE

Zapaljenska bolest male karlice rezultat je bakterije streptokok u reproduktivnom siste­mu. Celer s vremenom pomaže zato što nje­gove natrijumove grupisane soli ulaze u ovaj sistem

pročitaj sve »

ZAVISNOST

Zavisnost često ume da bude izazvana ne­dostatkom hranljivih materija. Disfunkcionalna jetra koja nije u stanju da preobražava hranljive materije i da ih na odgovarajući način

pročitaj sve »

SMUŠENOST

Smušenost ima dva glavna uzroka koji se ponekad javljaju zasebno, a ponekad istovre­meno. Jedan od vodećih razloga smušenosti jeste infekcija niskog stepena Epštajn-Barovim virusom koji

pročitaj sve »

SINUSITIS

Mnogi slučajevi sinusitisa su akutni i prate neku bolest kao što je grip. Dok se oporavljate od gripa, možete proizvoditi veliku količinu slu­zi i tu

pročitaj sve »

EMOCIONALNE TEGOBE

Anksioznost, nervoza, promene raspoloženja, krivica, tuga, razdražljivost, bipolarni poremećaj i depresija Niko ne želi da bude razdražljiv, snužden, da ga hronično grize savest ili da

pročitaj sve »

APENDICITIS

Apendicitis se često javlja kao posledica trovanja hranom. Da bi se to uopšte desilo, slepo crevo mora da bude oslabljeno. Ljudi mogu da razviju apendicitis

pročitaj sve »

PARKINSONOVA BOLEST

Obično se smatra da Parkinsonovu bolest izaziva gubitak neurotransmiterske hemikalije dopamina u mozgu. To nije tačno. Nedostatak dopamina nije dovoljan da uzrokuje bolest. Međutim, nedostatak

pročitaj sve »

ZATVOR

Digestivni enzimi u soku od celera mogu da pomognu da se razloži hrana u tankom crevu i da se pokrene sistem kada se osećate napeto

pročitaj sve »

OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ (OKP)

Uzrok opsesivno-kompulzivnog poreme­ćaja jeste emocionalna povreda. Hronične bo­lesti, na primer, mogu da izazovu zbunjujuče simptome i potrebno je mnogo vremena dok hronično bolesna osoba ne

pročitaj sve »

Mušice u vidnom polju

Sok od celera pomaže u ovom slučaju tako što smanjuje upalu koja se javlja na očnom živ­cu – što je pravi uzrok ovog misterioznog simp­toma

pročitaj sve »

Urođeni defekti očiju

Smatra se da se ovi problemi prenose ge­netskim putem. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni da se, zapravo, s generacije na ge­neraciju prenose toksični teški

pročitaj sve »

SINDROM POLICISTIČNIH JAJNIKA

Sindrom policističnih jajnika uzrokuje Epštajn-Barov virus, koji stvara ciste ispunjene vodom i druge povrede na jajnicima. Sok od celera pomaže da se to zaustavi. Njegove

pročitaj sve »

Degeneracija makule

Degeneraciju makule izaziva kombinacija toksičnih teških metala i virusne aktivnosti. Kao što ste već pročitali, sok od celera rešava oba problema, i to iz korena.

pročitaj sve »

UPALE UHA

Skoro sve upale uha izaziva streptokok. Zato antibiotici, kada se prepišu za infekcije uha, nisu uvek efikasni, naročito ako je osoba već ranije pila antibiotike

pročitaj sve »

Glaukom

Vatijetet Epštajn-Barovog virusa koji napada oko izaziva glaukom tako što stvara upalu zbog koje se nakuplja tečnost, pa onda ta upala i teč- nost zajedno

pročitaj sve »

DIVERTIKULITIS

Divertikulitis može da se javi zbog jedne od dve različite vrste bakterija: ešerihije koli ili streptokoka. Pretežno je streptokok uzrok i stva­ra dugoročniju upalu, koja

pročitaj sve »

Multipla skleroza (MS)

Sok od celera može da bude izvrstan izvor isceljenja kada je u pitanju multipla skleroza. Možete imati moćne isceljujuće blagodeti od njega iz više razloga.

pročitaj sve »

PRETERANO AKTIVNA BEŠIKA

Kronična upala sluzokože bešike ili nerava vezanih za bešiku uzrok je preterano aktivne bešike. Obično je u pitanju bakterija, kao što je streptokok, koja kolonizuje

pročitaj sve »

HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV)

HPV nije imun na sok od celera. Taj virus na mnoge načine sličan je herpesnoj porodici viru­sa, kakav su EBV i zoster, u smislu da

pročitaj sve »

BOL U GRLU I STREPTOKOKNO GRLO

Ljudi sa streptokoknim grlom mogu ima­ti bakteriju streptokok u limfnom sistemu i na površini samog grla. Sok od celera toliko je bi­tan i kao odbrambeni

pročitaj sve »

NESANICA

Jedan uzrok nesanice je emocionalna uz­nemirenost, bilo od pojačanog stresa, gubitka, tuge, sukoba, nerazumevanja ili neke nerazre- šene situacije u životu. Prolazak kroz ovakva iskustva

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŽUČNOM KESOM

Upale žučne kese koje nisu izazvane kame­njem u žuči, izazvane su streptokoknom infek­cijom. Streptokok se skriva i tabori u jetri. Tako­đe voli da bude u

pročitaj sve »

NEPRESTANA GLAD

Kao posledica nedostatka glukoze u or­ganima, neprestana glad je naročito znak je­tre koja je gladna novih depozita glikogena (uskladištene glukoze). Često je jetra zakrčena nataloženim

pročitaj sve »

Vitiligo

Sok od celera može da pomogne ljudima koje muči vitiligo zato što on razoružava alumi- nijumov nusproizvod koji pluta u krvotoku iza­zivajući ovo oboljenje. Medicinska

pročitaj sve »

Dijabetička retinopatija

Kada neko s retinopatijom ima i dijabetes, po pravilu će mu reći da su ta dva oboljenja po­vezana. To je, međutim, greška. Mnogi ljudi s

pročitaj sve »

AKNE

Kao što sam izneo u knjizi Spašavanje jetre, akne su znak ranih ratova u životu koji prolaze nedokumentovano.Ti rani ratovi obično počnu tako što streptokok

pročitaj sve »

SUVA, ISPUCALA KOŽA

Suva koža je jedan od prvih pokazatelja de- hidracije. Hronično suva, ispucala koža često se javlja kad je krv ispunjena kombinacijom masti i toksina. Masti

pročitaj sve »

Konjunktivitis (bolest crvenih očiju)

Konjunktivitis je hronična bakterijska in­fekcija izazvana streptokokom. Postoje akutne verzije konjunktivitisa i dugoročne, ozbiljne verzije, a koji će se oblik pojaviti, zavisi od vari­jeteta prisutne

pročitaj sve »